algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. DEFINITIES

 1. Onder de 'Overeenkomst' wordt verstaan het door beide partijen getekende document, dat door DocuProces is aangemerkt als "Overeenkomst", en eventuele onderliggende documenten, waarin DocuProces zich verplicht bepaalde gespecificeerde producten en/of diensten tegen betaling aan de cliënt te leveren.
 2. Onder 'Deelovereenkomst' wordt verstaan een aanvulling op een eerder afgesloten Overeenkomst. 
 3. Onder 'Product' wordt verstaan elk duidelijk meetbaar en/of tastbaar resultaat van een Project, zoals dat in de Overeenkomst gespecificeerd is.
 4. Onder 'Gebrek/Gebreken' wordt verstaan een reproduceerbare afwijking in een Product ten opzichte van de specificaties en acceptatiecriteria zoals vastgelegd in de Overeenkomst

1.2. GELDIGHEID AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Meer in het algemeen kan cliënt geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen, aanbiedingen of offertes van DocuProces, tenzij dit schriftelijk is bevestigd door DocuProces. De geldigheidsduur van aanbiedingen en offertes bedraagt maximaal 1 maand gerekend vanaf de datum van afgifte, tenzij anders is aangegeven.

1.3. WIJZIGINGEN

Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing tenzij deze schriftelijk door DocuProces zijn geaccepteerd.

1.4. MEDEWERKING CLIËNT

 1. Cliënt zal alle medewerking verlenen die voor de nakoming van de Overeenkomst door DocuProces wenselijk is. 
 2. Cliënt zal steeds tijdig alle informatie verstrekken, die door DocuProces wordt gevraagd dan wel noodzakelijk of nuttig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. Cliënt staat steeds in voor de juistheid van de verstrekte informatie. Door DocuProcese verlangde gegevens dienen te voldoen aan de door DocuProces te bepalen specificaties. Indien cliënt op enige wijze niet aan de verplichtingen uit dit artikel voldoet, kunnen extra kosten volgens voor DocuProces ge¬bruikelijke tarieven in rekening worden gebracht en kan uitvoering van de Overeenkomst door DocuProces worden opgeschort.

1.5. GEHEIMHOUDING

Partijen zullen alle redelijkerwijs te verlangen voorzorgs¬maatregelen treffen ter geheimhouding van alle gegevens van de wederpartij waarvan zij kennis nemen en die als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd. DocuProces is gerechtigd het bestaan van de Overeenkomst publiekelijk bekend te maken na toestemming van Cliënt.

1.6. PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Facturering en betalingen zullen plaatsvinden in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. DocuProces behoudt zich het recht voor per 1 januari van elk jaar haar prijzen middels een indexering te verhogen. In geval van verhoging van de prijzen kan cliënt hiertegen binnen één maand na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar aantekenen.
 3. Alle facturen zullen door cliënt binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde datum worden betaald, tenzij in de Overeenkomst anders opgenomen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 4. Indien cliënt binnen acht dagen na de op de factuur vermelde datum betaalt, mag een betalingskorting van 1 % op het factuurbedrag in mindering worden gebracht.
 5. Indien cliënt niet binnen de in lid 1.6.3 genoemde termijn betaalt, is cliënt zonder voorafgaande aanmaning vanaf de vervaldag rente verschuldigd. Deze rente wordt berekend per maand dan wel een gedeelte daarvan en is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, te vermeerderen met een opslag van 3%.
 6. Indien cliënt in gebreke is zijn betalingsverplichtingen jegens DocuProces na te komen, is DocuProces bevoegd, behoudens de overige haar toekomende rechten, de aflevering van de door cliënt van DocuProces betrokken producten en/of diensten voor de duur van het verzuim op te schorten dan wel deze slechts onder rembours, tegen contante betaling of behoorlijke zekerheidsstelling af te leveren.
 7. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.
 8. Cliënt is verplicht alle door DocuProces in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij cliënt volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

1.7. OVERMACHT

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Van een geval van overmacht zal onmiddellijk na het voorval onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mede¬deling worden gedaan.

1.8. TUSSENTIJDSE ONTBINDING

 1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder terugwerkende kracht met onmiddellijke ingang middels aangetekend schrijven te ontbinden:
   
  A.  Wanneer de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren;
  B. Wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aange¬vraagd dan wel wanneer het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
  C. Wanneer de wederpartij enige wezenlijke verplichting in verband met de Overeenkomst nalaat en, na deswege aangetekend in gebreke te zijn gesteld, de verzakende partij nalatig blijkt deze verplichting na te komen.
   
 2. Indien cliënt op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts voor de door DocuProces nog niet uitgevoerde prestatie ontbinden. Betalingsverplichtingen van cliënt over de reeds ontvangen prestaties blijven bestaan.
 3. Als de waarde van de reeds ontvangen prestaties geldt de daarvoor door DocuProces gefactureerde en/of factureerbare bedragen overeenkomstig artikel 1.6.

1.9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. DocuProces aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan voor materiële schade aan personen en zaken (met uitsluiting van computerprogrammatuur en gegevensbestanden), welke direct in verband staat met door haar geleverde producten en/of diensten tot een maximum van de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij een Overeenkomst, in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, doch nimmer meer dan € 1.000.000,- per schadegeval. DocuProces sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan de kosten van reproductie of herstel van verloren gegane dan wel beschadigde gegevens of computerprogrammatuur en voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen. Voor het overige aanvaardt DocuProces geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies, van welke aard dan ook, die direct of indirect of in verband staat met door DocuProces geleverde producten of verleende diensten. De uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien er sprake is van opzet of grove schuld van DocuProces en/of haar leidinggevende ondergeschikten. Samenhangende schadevoorvallen worden als één schadegebeurtenis in de zin van de Overeenkomst beschouwd.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij DocuProces heeft gemeld. Cliënt zal alle mogelijke maat¬regelen nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Cliënt vrijwaart DocuProces voor alle schade die DocuProces mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door DocuProces geleverde producten of diensten, daaronder begrepen:
 4. aanspraken van derden, werknemers van cliënt daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van DocuProces die ter beschikking zijn gesteld aan cliënt en werken onder diens toezicht of aanwijzingen;
 5. aanspraken van derden, werknemers van DocuProces daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens bedrijf;
 6. aanspraken van derden die schade lijden die haar oorzaak vinden in het gebruik, de wijziging of de doorlevering door cliënt van een door DocuProces geleverd Product, al of niet onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of dien¬sten van cliënt.

1.10. MEDEWERKERS EN CONTRACTANTEN

 1. Degenen die door DocuProces bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet, adviseren in het algemeen belang van cliënt binnen de grenzen van DocuProces's werkzaamheden volgens deze Overeenkomst. DocuProces is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig advies dat valt buiten de directe grenzen van de Overeenkomst.
 2. Kosten gemaakt door degenen die door DocuProces bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet (zoals dienstreizen, aanschaf materiaal), zullen afzonderlijk aan cliënt in rekening worden gebracht.
 3. Het is DocuProces toegestaan derden te contracteren voor het verlenen van de diensten bij de uitvoering van de Overeenkomst, op voorwaarde dat deze derden die de diensten volledig onder verantwoording van DocuProces uitvoeren
 4. Partijen verplichten zich wederzijds om tijdens de duur van de Overeen¬komst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij, of derden zoals beschreven in lid 1.10.3, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingezet in dienst te nemen of werkzaamheden voor zich te laten verrichten, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van het bruto jaarsalaris dat door de betrokkene laatstelijk bij de wederpartij/werkgever werd genoten.
 5. DocuProces draagt zorg voor tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met deze Overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen en andere van overheidswege opgelegde verminideringen.
 6. DocuProces vrijwaart Cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door DocuProces ter beschikking gestelde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), voor zoveel Cliënt al haar (financiële) verplichtingen jegens DocuProces is nagekomen en mits Cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan DocuProces overlaat, haar daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door DocuProces gewenst, procesvolmachten verstrekt.

1.11 TOEPASSELIJK RECHTGESCHILLEN BESLECHTING

 1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ingeval van een geschil zal dit uitsluitend dienen voor de rechter te Amsterdam.
 2. Indien cliënt een geschil heeft met DocuProces over de uitvoering van de Overeenkomst door DocuProces, dient cliënt zich tot het management van DocuProces te richten alvorens een derde partij in dit geschil te betrekken of actie te ondernemen om de Overeenkomst teniet te doen.

1.12 NIETIGHEID

Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich nu reeds om voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen, waarbij voor zover mogelijk de strekking van deze Overeenkomst en de nietige bepalingen behouden blijven.

1.13 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 sub 1 tot en met 12 is van toepassing op alle overeenkomsten van DocuProces met cliënt. In het geval van specialistische dienstverlening en/of speciale projecten zoals hieronder gedefinieerd, zijn daarnaast de hieronder in artikel 2, 3 en 4 opgenomen bepalingen van toepassing. De bepalingen opgenomen in artikel 2, 3 en/of 4, prevaleren in geval van strijdigheid met de bepalingen in artikel 1.


2. Specialistische dienstverlening

2.1 DEFINITIE
Onder 'Specialistische Dienstverlening' verstaat DocuProces de plaatsing voor bepaalde duur van medewerkers en/of contractanten met specialistische kennis en ervaring bij cliënt teneinde onder de verantwoordelijkheid van cliënt de door cliënt in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden te verrichten.

2.2 PLAATSING

 1. DocuProces zal zich naar beste vermogen inspannen er voor te zorgen dat medewerkers en contractanten voldoende gekwalificeerd zijn om de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden adequaat te verrichten.
 2. DocuProces zal zich er naar beste vermogen voor inspannen dat de betreffende medewerkers en contractanten beschikbaar zijn op de plaats en gedurende de tijd als overeengekomen, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van DocuProces.
 3. DocuProces is gerechtigd contractanten of haar medewerkers te vervangen door andere gekwalificeerde medewerkers of contractanten ingeval de betreffende medewerker of contractanten niet in staat is zijn/haar werkzaamheden te verrichten door ziekte en/of ontslag e.d.. Indien binnen een redelijke termijn geen adequate vervanging kan worden gevonden kunnen partijen in overleg tot opschorting van de opdracht besluiten. Over de verdere voorwaarden die aan de vervanging verbonden zijn zal tussen partijen overleg worden gevoerd.

2.3. COÖRDINATIE

 1. Beide partijen zullen een contactpersoon aanwijzen, die be¬voegd is de partij die hem/haar heeft aangewezen te vertegenwoordigen en te binden binnen het kader van de Overeenkomst.

2.4 WERKTIJDEN EN OVERUREN

 1. Voor werktijden worden de volgende regels gehanteerd:
  De werkzaamheden worden, behoudens op in Nederland officieel erkende feestdagen, verricht van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur met een maximum van 8 uur per dag. E.e.a. geschiedt in overleg met cliënt.
  Voor werkzaamheden welke buiten de onder lid 2.4.1 genoemde tijden worden gemaakt, gelden de volgende over  werktoeslagen:
 2. Maandag tot en met donderdag: van 18:00 tot 22:00 uur 35%, na 22:00 75%.
  Vrijdag vanaf 18:00 uur tot maandag 08:00 uur en op feestdagen 100%.

2.5 VERLENGING

De Overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd. Indien de Overeenkomst niet door één der partijen met inachtneming van één maand voor de afloop van de termijn schriftelijk wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. In dat geval zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk op te zeggen.

2.6 FACTURERING

Tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld, zal DocuProces de uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen per twee weken factureren. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal DocuProces op nacalculatiebasis factureren.

2.7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden van de ter beschikking gestelde medewerker beurusten bij DocuPrcoes. DocuProces draagt de betreffende intellectuele eigendomsrechten over aan Cliënt op het moment dat Cliënt al haar (financiële) verplichtingen jegens DocuProces is nagekomen.


3. Projecten

3.1 DEFINITIE

Onder een 'Project' verstaat DocuProces de eenmalige levering op bepaalde tijd van een onder haar verantwoordelijkheid tot stand gekomen Product volgens in de Overeenkomst vastgelegde specificaties en acceptatiecriteria.

3.2 OPDRACHT

 1. DocuProces zal zich naar beste vermogen inspannen het Product te leveren volgens de schriftelijke specificaties en acceptatiecriteria in de Overeenkomst en eventuele daaraan gerelateerde documenten.
 2. Indien een gefaseerde uitvoering van het Project is overeengekomen, zal cliënt op verzoek van DocuProces de resultaten van een voltooide fase schriftelijk goedkeuren, alvorens DocuProces verplicht wordt te beginnen met de volgende fase. De termijn waarbinnen cliënt deze goedkeuring dient te verlenen wordt opgenomen in de Overeenkomst of zal bij gebreke daarvan 10 werkbare dagen zijn.
 3. Alle genoemde termijnen en leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door beide partijen in acht worden genomen. Overschrijding daarvan zal cliënt nimmer het recht geven op enige schade-vergoeding of op (geheel of gedeeltelijke) ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op niet nakoming door cliënt van enige verplichting jegens DocuProces. Hiervan uitgezonderd is een eventueel in de Overeenkomst opgenomen boetebeding.
 4. Indien tijdens de uitvoering van het Project wijzigingen of uitbreidingen van het te leveren Product worden verlangd of zijn geïndiceerd, dienen deze wijzigingen of uitbreidingen door beide partijen in een Deelovereenkomst schriftelijk te worden vastgelegd en goedgekeurd.

3.3 COÖRDINATIE

 1. Beide partijen zullen een contactpersoon aanwijzen, die be¬voegd is de partij die hem/haar heeft aangewezen te vertegenwoordigen en te binden binnen het gespecificeerde kader van de uitvoering van het Project.
 2. Er zal regulier overleg plaatsvinden tussen de in 3.3.1 bedoelde contactpersonen om potentiële en actuele problemen die het welslagen van het Project bedreigen op te lossen en om de voortgang van de werkzaamheden ten opzichte van de Overeenkomst te toetsen. Van dit overleg zal na elke sessie door een der partijen een verslag worden opgesteld, dat door beide partijen ter goedkeuring zal worden geparafeerd. De frequentie van het overleg is eenmaal per maand tenzij in de Overeenkomst anders is vastgelegd.

3.4 LEVERING EN ACCEPTATIE

 1. De acceptatieperiode gaat in bij de eerste oplevering van het Product door DocuProces. DocuProces behoudt zich het recht voor cliënt te verzoeken een opleverprotocol te ondertekenen als bewijs van eerste oplevering. Cliënt is verplicht het Product te accepteren binnen de acceptatieperiode, zoals hierna gedefinieerd, indien het Product in essentie in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde acceptatiecriteria functioneert. Cliënt is in dat geval verplicht een acceptatieprotocol te tekenen. In geval Cliënt het Product niet accepteert is Cliënt verplicht schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd aan te geven wat de Gebreken zijn in het Product. Indien cliënt verzuimt om binnen de acceptatieperiode het acceptatieprotocol ondertekend te retourneren of de Gebreken gemotiveerd en schriftelijk aan te geven, zal het Product geacht worden te zijn geaccepteerd. In geval van schriftelijke gemotiveerde Gebreken is DocuProces gehouden om de Gebreken te herstellen, waarna de acceptatieprocedure van vooraf aan zal worden doorlopen.
 2. De acceptatieperiode wordt verlengd met de tijd dat toetsing aan de acceptatiecriteria door cliënt geen voortgang kon vinden ten gevolge van een Gebrek. Deze tijd wordt gemeten vanaf ontvangst van de schriftelijke melding door cliënt, zie lid 3.4.1, tot het moment waarop herstel heeft plaatsgevonden.
 3. Herstel van Gebreken in een door DocuProces geleverd Product vindt plaats volgens onderstaande urgentieregeling:
  - Urgentie 1:
  Gebreken die de verdere voortgang van de acceptatieprocedure volledig blokkeren: aanvang herstel direct na melding.
  - Urgentie 2:
  Gebreken die de verdere voortgang van de acceptatieprocedure bemoeilijken maar niet blokkeren: aanvang herstel direct na het oplossen van urgentie 1 Gebreken.
  - Urgentie 3:
  Gebreken die de verdere voortgang van de acceptatieprocedure niet hinderen: aanvang herstel zo spoedig mogelijk na de urgentie 1 en 2 Gebreken; eventueel na ondertekening acceptatieprotocol.

3.5 GARANTIE OP SOFTWARE

 1. DocuProces zal gedurende een periode van 3 maanden na de acceptatie (of gedurende enige andere expliciet in de Overeenkomst vermelde garantieperiode) naar beste vermogen eventuele Gebreken aan de door DocuProces geleverde software opheffen. DocuProces garandeert niet dat de software zonder Gebreken zal werken of dat alle Gebreken verbeterd zullen of kunnen worden.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de software door anderen dan DocuProces zonder de schriftelijke toestemming van DocuProces is gewijzigd.
 3. DocuProces behoudt zich het recht voor om kosten verbonden aan niet aan haar verwijtbare Gebreken aan cliënt, conform DocuProces's dan geldende uurtarieven, door te berekenen.
 4. Gebreken moeten door cliënt zo spoedig mogelijk na het optreden schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan DocuProces worden gemeld.
 5. Herstel van Gebreken in door DocuProces geleverde software vindt plaats volgens onderstaande urgentieregeling:
  - Urgentie 1:
  Productie kan geen voortgang meer vinden en/of bestanden raken verminkt: aanvang herstel binnen 24 uur na melding.
  - Urgentie 2:
  Productie kan wel voort maar ondervindt ernstige hinder: aanvang herstel binnen 72 uur na melding.
  - Urgentie 3:
  Productie kan ongehinderd voort: aanvang herstel op afspraak.
  - Urgentie 4:
  Productie kan ongehinderd voort maar cliënt of DocuProces hebben een noodoplossing ontwikkeld, die op termijn wel door een definitieve oplossing vervangen moet worden: aanvang herstel op afspraak.

3.6 FACTURERING
Facturering vindt plaats conform het in de Overeenkomst opgenomen betaalschema.

4. Ondersteuningsprojecten

4.1 DEFINITIE
Onder een 'Ondersteuningsproject' verstaat DocuProces een onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde repeterende dienstverlening voor een in de Overeenkomst vastgestelde periode en volgens in de Overeenkomst vastgestelde specificaties.

4.2 OPDRACHT

 1. DocuProces zal de dienst naar beste vermogen uitvoeren op basis van de schriftelijke specificaties in de Overeenkomst en eventuele daaraan gerelateerde documenten.
 2. Alle genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door beide partijen in acht worden genomen. Overschrijding daarvan zal cliënt nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (geheel of gedeeltelijke) ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op niet nakoming door cliënt van enige verplichting jegens DocuProces. Hiervan uitgezonderd is een eventueel in de Overeenkomst opgenomen boetebeding.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wijzigingen of uitbreidingen in de te leveren dienst worden verlangd of zijn geïndiceerd, dienen deze wijzigingen of uitbreidingen door beide partijen in een Deelovereenkomst schriftelijk te worden vastgelegd en goedgekeurd.

4.3 COÖRDINATIE

 1. Beide partijen zullen een contactpersoon aanwijzen, die bevoegd is de partij die hem/haar heeft aangewezen te vertegenwoordigen en te binden binnen het gespecificeerde kader van de uitvoering van het opdracht.
 2. Er zal regulier overleg plaatsvinden tussen de in lid 4.3.1 bedoelde contactpersonen om potentiële en actuele proble¬men die het welslagen van de werkzaamheden bedreigen op te lossen en om de voortgang van de werkzaamheden ten opzichte van de Overeenkomst te toetsen. Van dit overleg zal na elke sessie door een der partijen een verslag worden opgesteld, dat door beide partijen ter goedkeuring zal worden geparafeerd. De frequentie van het overleg is eenmaal per maand tenzij in de Overeenkomst anders is vastgelegd.

4.4 VERLENGING
De Overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd. Indien de Overeenkomst niet door één der partijen met inachtneming drie maanden voor de afloop van de termijn schriftelijk wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst alsdan schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de volgende periode met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4.5 FACTURERING
Facturering vindt, tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven, in gelijke maandelijkse termijnen plaats. Bedragen voor Ondersteuningsprojecten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven.